El 2014 l'empresa va iniciar un procés de reestructuració intern que tenia com a objectiu la independització de les diferents àrees de negoci que es duien a terme des de l'empresa original Constructora Calaf, transformant aquestes activitats en noves empreses independents, tendint així cap a l’especialització.

Aquests nous plantejaments organitzatius han comportat una sèrie d’avantatges, com la separació sectorial de les activitats, la millor agilitat de funcionament de cada una de les àrees, l’establiment de polítiques més adients a cada model de negoci, la potenciació de les marques, a més d’una major flexibilitat accionarial i una major transparència de cara a l’exterior.

Calaf Grup es constitueix, doncs, com la matriu que dóna suport a totes les empreses de la societat i que ofereix els serveis corporatius o transversals que ajuden a homogeneïtzar la gestió. Aquests serveis comuns són la direcció general i serveis jurídics, estudis, TIC, administració i finances, planificació i control, recursos humans, Qualitat, Prevenció, Medi Ambient i la Unitat de gestió de la R+D+I.