Calaf Grup s’ha dotat d’un equip humà de gestió de la Investigació, Desenvolupament i Innovació (I + D + I) que promou aquests aspectes en totes les
empreses del Grup, i que vetlla per l’aplicació d’accions de desenvolupament sostenible en les activitats pròpies de les línies de negoci.

Les activitats d’ I +D +I atenen també a la certificació UNE 166.002 en un esforç comú a tots els estaments de l’empresa.