CABE és una empresa col·laboradora i contractista de distribució integral de Gas Natural Distribución SDG, S.A., l'activitat de la qual consisteix en la captació de nous punts de subministrament, la construcció de xarxes i escomeses, la realització d’instal·lacions receptores individuals i col·lectives, la realització d’instal·lacions de sistemes de calefacció i refrigeració, o la realització d’instal·lacions productores d’aigua calenta sanitària. CABE és també una empresa col·laboradora de Gas natural Serveis SDG, S.A., en la que l'activitat consisteix en oferir un centre d’atenció presencial al client, fer revisions preventives de les instal·lacions i oferir una atenció d’avaries. 
 
CEMSA és una companyia especialitzada en la gestió i el manteniment de serveis bàsics, tant en l’àmbit públic com privat, amb una clara orientació cap al cicle integral de l’aigua en tots els seus possibles usos: domèstic, industrial i agrícola. L’empresa disposa de tots els mitjans humans i materials per a la gestió o prestació del servei amb les màximes garanties.